Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta lub Gminy – pierwszy etap zakładania firmy

Pomysł na rozpoczęcie działalności nie wystarczy aby zacząć działać. Wiele osób, posiadających pomysł nie wie jak poradzić sobie z formalnościami, przepisy sformułowane są często w niejasny sposób a urzędnicy nie zawsze chcą pomóc przy ich wyjaśnianiu.  Zarejestrowanie firmy nie jest takie straszne, jak by się mogło wydawać. Każdy etap warto omówić oddzielnie, po to aby nie pominąć tego, co naprawdę.

Na początku należy udać się do Urzędu Miasta lub Gminy. Wniosek można złożyć osobiście, pisemnie – listem poleconym z potwierdzonym przez notariusza podpisem, lub drogą elektroniczną. Jeżeli zdecydujemy się na rejestrację drogą elektroniczną, potrzebny będzie również uwierzytelniony podpis elektroniczny.

Przejdźmy do wypełnienia wniosku. Wszystko załatwia się w tzw.” jednym okienku”. Otrzymujemy od Urzędnika formularz o wpis do CEIDG. Pola obowiązkowe zaznaczone są znakiem (*).

Co powinien zawierać wniosek do CEIDG?
 • Oznaczenie przedsiębiorcy (jego imię i nazwisko przedsiębiorcy lub inne określenie nazwy firmy np. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  ABC )
 • Numer ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy.
 • Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli działalność będzie wykonywana poza miejscem  zamieszkania również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego;
 • Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)- warto się z nią zapoznać zanim pójdziemy zarejestrować działalność. https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd/
 • Wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (co do zasady dzień złożenia wniosku lub istnieje możliwość zastrzeżenia późniejszego dnia rozpoczęcia działalności);
 • Numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy (o ile takowe posiada).
 • Wybór formy opodatkowania działalności

Idąc do Urzędu Miasta/Gminy, warto wiedzieć , jaką formę działalności chcemy zarejestrować. Najlepszą formą działalności na start jest jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna. Założenie tych dwóch form działalności nie jest kosztowne i nie powinno sprawiać większych trudności, nawet dla osób nie mających doświadczenia w prowadzeniu biznesu.  Podmiotami praw i obowiązków stają się właściciele lub właściciel jeżeli chodzi o jednoosobową działalność. Warto jednak przedstawić w skrócie charakterystykę tych dwóch form działalności:

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Założyć może ją każdy, kto ukończył 18 lat. Zasady prowadzenia działalności regulują przepisy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. oraz kodeksu cywilnego. Warto zwrócić na to uwagę, bowiem przy innych formach działalności, tj: przy spółkach, regulacje znajdują się w kodeksie spółek handlowych.  Nie trzeba prowadzić pełnej księgowości.  Dla tej formy przewidziano możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej do chwili, gdy obroty nie przekroczą 1 200 000 euro rocznie. W przypadku długów, właściciel reguluje zadłużenie sam, odpowiadając całym swoim majątkiem. Oznacza to, że zadłużenie jest spłacane z „prywatnych”  środków właściciela, a nie tylko z pieniędzy firmowych. Dużą zaletą  prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, jest możliwość korzystania z ulg i dotacji. Nowy przedsiębiorca może np. opłacać składki ZUS w niższej, preferencyjnej stawce przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy, lub też wykorzystać unijną .

Spółka cywilna

Łatwa w rejestracji i w prowadzeniu, opiera się na umowie pomiędzy wspólnikami, którzy deklarują dążenie do jednego, określonego celu . Jest idealnym rozwiązaniem dla niezbyt dużych form biznesu, przede wszystkim  rodzinnych. Wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem. Spółkę cywilną warto założyć z zaufanymi osobami, ponieważ każdy wspólnik ma takie same prawa, wobec czego nieporozumienia  mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Tak jak jednoosobowa działalność gospodarcza może korzystać z prowadzenia księgowości uproszczonej.

Wypełnianie wniosku:

Wniosek CEIDG-1 wypełniany w Urzędzie składa się z części głównej oraz 6 części dodatkowych. W przypadku wniosku składanego drogą elektroniczną nie jest on podzielony na odrębne części. Załączniki wypełnia się tylko wtedy, gdy dotyczą danego przedsiębiorcy.

Wypełnienie pierwszych kolumn formularza nie powoduje większych trudności. Na tym etapie najczęściej pojawia się  pytanie co należy wpisać w rubryce dotyczącej adresu? Należy podać ten sam adres czy wszystkie mają być różne?  To zależy. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest podać swój adres zamieszkania. Trzeba wskazać  adres faktycznego miejsca zamieszkania – zarówno jeżeli znajduje się on w Polsce jak i  za granicą. Adres ten nie jest  podawany jest do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony CEIDG, chyba że jest on jednocześnie miejscem wykonywania działalności gospodarczej. Dodatkowo przedsiębiorc, zobowiązany jest do podania swojego adresu zameldowania. Jeżeli ta rubryka nie zostanie odpowiednio wypełniona, będzie to oznaczało, że adres zamieszkania jest jednocześnie adresem zameldowania.  Trzeba określić również główne miejsce wykonywania działalności.  Brak wskazania odrębnego adresu będzie oznaczać , że miejscem, w którym prowadzona będzie firma, jest adres zamieszkania przedsiębiorcy.

Wypełniając wniosek jesteśmy zobowiązani podać firmę – czyli nazwę pod jaką będziemy wykonywać działalność. Należy rozróżnić firmę od przedsiębiorstwa. Potocznie firmą nazywamy wykonywaną działalność i jej składniki majątkowe.  Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego firmą jest nazwa , pod jaką wykonywana będzie działalność, np.: „Hydrant. Usługi hydrauliczne Jan Nowak.”  Cała ta fraza jest firmą danego przedsiębiorcy . Firma przedsiębiorcy (czyli jego nazwa) powinna  odróżniać się od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osobu przedsiębiorcy, przedmiotu jego działalności oraz miejsca w którym ją prowadzi. Wnioskodawca  podaje również  nazwę skróconą, którą  będzie posługiwał się na co dzień. Może zawierać ona maksymalnie  60 znaków, np.: „Hydrant”

Statystycznie najwięcej problemów przy wypełnianiu wniosku , sprawiają kody PKD. Wgląd do tej Klasyfikacji powinien zapewnić nam Urząd Miasta lub Gminy( jeżeli będziemy wypełniać wniosek w Urzędzie) lub przy wypełnianiu elektronicznym , system będzie udzielał podpowiedzi. Podając kody PKD należy oznaczyć tzw. przeważający rodzaj działalności. Określa się go na podstawie przewidywanych lub faktycznie uzyskiwanych największych przychodów ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) oraz towarów i materiałów.

Zastanawiając się nad wyborem formy opodatkowania warto zastanowić się co jest dla nas najkorzystniejsze. W przypadku nowopowstałych działalności, najlepsza formą opodatkowania są zasady ogólne. Zaletami tej formy opodatkowania jest przede wszystkim to, że podatnik nie płaci podatku, gdy nie osiąga dochodu lub gdy jego dochód nie przekracza 3091 zł, ma możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów.

Zasady ogólne dają możliwość skorzystania z kredytu podatkowego dla podatników, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, odliczenia ulg podatkowych oraz możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem lub z dzieckiem (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko). Najlepiej jednak pokazać to na przykładzie .

Załóżmy, że prowadzimy działalność i wybraliśmy ogólne zasady opodatkowania firmy. Miesięczny dochód wynosi 5000zł (należy pamiętać , że podatek wylicza się od osiągniętego dochodu a nie przychodu).

Pierwszy miesiąc:

5000 x 18% = 900 – 556,02 = 344 zł    -> 556,02 zł to kwota zmniejszająca podatek, jest to ulga dla prowadzących działalność.

Drugi miesiąc:

Dochód narastająco: 5000 + 5000 = 10 000

(10000 – 153,12 [pierwszy mały ZUS do odliczenia]) x 18% = 1772,46 – 556,02 – 225,38 (zdrowotne do odliczenia) = 991 zł

991 – 344 = 647 zł – zaliczka

Trzeci miesiąc:

Dochód 5 000 x 3 = 15 000

ZUS: 153,12 x 2 = 306,24

Zdrowotne: 225,38 x 2 = 450,76

Wcześniejsze zaliczki: 344 + 647 = 991 zł

(15 000 – 306,24) * 18% -556,02 = 2088,90 – 450,76 = 1638

1638 – 991 zł = 647 zł – zaliczka

W każdym następnym miesiącu wyliczeń dokonuje się w sposób analogiczny.

Innymi formami opodatkowania są karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dostępne dla firm które prowadzą określoną działalność, np. w przypadku wolnych zawodów . Wybór karty podatkowej i ryczałtu nie pozwala na osiąganie dochodów z innej działalności i nie pozwalają na rozliczanie ich kosztów. Wybierając formę opodatkowania VAT, przedsiębiorca może dołączyć deklarację VAT-R razem z wnioskiem o wpis do CEIDG.

Następnym krokiem jest zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS-u. Formularz CEiDG-1 rejestruje przedsiębiorcę jedynie jako płatnika składek, nie dokonuje jednak jego rejestracji jako ubezpieczonego.

Zgłoszenia osoby ubezpieczonej, czyli właściciela firmy musimy dokonać w ciągu 7 dni w terenowym oddziale ZUS osobiście, listem poleconym lub elektronicznie. Rejestrację dokonujemy na formularzu ZUS ZUA. Druk powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • Adres zamieszkania,
 • Datę rozpoczęcia działalności gospodarczej( od kiedy podlegamy ubezpieczeniu ),
 • Kod ubezpieczenia,
 • Obowiązkowe ubezpieczenia,
 • Dobrowolne ubezpieczenia( wg. uznania),
 • Oddział NFZ,
 • Numer PESEL,
 • Numer NIP,
 • Numer dowodu osobistego,
 • Datę wypełnienia formularza.

Wypełniając druk trzeba zwrócić uwagę, że do każdego rodzaju ubezpieczenia przypisany jest kod czyli tzw. tytuł ubezpieczenia, który musimy wpisać na formularzu ZUS ZUA.

 • Kod 05 70 00 – osoba prowadząca działalność gospodarczą z preferencyjną 24 miesięczną obniżoną wysokością składek.
 • Kod 05 10 00 – osoba prowadząca działalność gospodarcza bez preferencyjnej składki.
 • Kod 00 01 10 – pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnym.

WAŻNE!!!

 Wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o przyznanie numeru REGON, rejestrację oraz nadanie NIP-u i wybór formy opodatkowania w Urzędzie Skarbowym a także zgłoszenie płatnika składek do ZUS. Nie trzeba składać o to dodatkowych wniosków.

 Idąc do Urzędu Miasta / Gminy , koniecznie weź ze sobą dowód osobisty.

Dodaj komentarz

Top