REGON

Jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej, prowadzonym w systemie informatycznym, w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych posadowionych w 16 urzędach statystycznych. Wpisowi do rejestru REGON podlegają następujące podmioty: osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, jednostki lokalne ww. podmiotów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *