SWOT

Jedna z najpopularniejszych technik analizy strategicznej służąca porządkowaniu informacji . Jej nazwa to akronim angielskich słów: strenghts (silne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities(szanse), threats( zagrożenia). Służy do identyfikowania wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danej organizacji, projektu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *