Etap czwarty zakładania firmy – zgłoszenie do ZUS i PIP

Zgłoszenie płatnika składek do ZUS jest czwartym i ostatnim etapem rejestracji działalności. Istnieje wiele ułatwień dotyczących rejestracji firmy. Procedura zgłaszania nowych płatników składek ZUS wygląda różnie w przypadku zakładania poszczególnych form działalności. Stały jest jednak termin, w jakim należy dokonać zgłoszenia – 7 dni w terenowym oddziale ZUS.

W zależności od tego, jaką formę działalności zdecydowaliśmy się prowadzić, zgłoszenie do ZUS będzie inaczej wyglądało:

1. Jednoosobowa działalność gospodarcza:

Rozpoczynając wykonywanie jednoosobowej działalności wypełniamy formularz CEIDG-1, czyli wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Do ZUS nie zgłaszamy faktu rozpoczęcia działalności gospodarczej, ale firmę jako płatnika składek ubezpieczeniowych. Osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, jako jednoosobowa działalność lub w formie spółki cywilnej, składa wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej na formularzu CEIDG-1. Wniosek wraz z kopią wpisu ewidencja przesyła do ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie dokumentów otrzymanych od Urzędu Miasta lub Gminy, sporządza za przedsiębiorcę zgłoszenie płatnika składek (formularz ZUS ZFA).

Zgłoszenie płatnika nie jest jednoznaczne ze zgłoszeniem przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego i do ubezpieczeń społecznych. Druk ZUS ZFA zgłasza nas jako podmiot, który będzie płacił składki, ale nie określa jakie.

Ich określenia dokonuje sam przedsiębiorca w terenowym oddziale ZUS, wypełniając dodatkowy formularz:
• ZUS ZUA – jeśli przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

• ZUS ZZA – jeśli przedsiębiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zgłoszenia dokonuje się w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności.

W przypadku ubezpieczenia chorobowego jest ono dla przedsiębiorcy dobrowolne. ZUS nie obejmuje przedsiębiorców automatycznie ubezpieczeniem chorobowym, jedynie na ich wniosek. Składa się go na formularzu ZUS ZUA, wraz ze zgłoszeniem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Co powinien zawierać druk?

Druk powinien zawierać:
• Imię i nazwisko przedsiębiorcy,
• Adres zamieszkania,
• Datę rozpoczęcia działalności gospodarczej – określa to moment, od którego jesteśmy objęci ubezpieczeniem,
• Kod ubezpieczenia,
• Obowiązkowe ubezpieczenia,
• Dobrowolne ubezpieczenia – jeżeli się na takie decydujemy,
• Oddział NFZ,
• Numer PESEL,
• Numer NIP,
• Numer dowodu osobistego,
• Datę wypełnienia formularza.

Jaki wybrać kod ubezpieczenia?

• Kod 05 70 00 – wpisuje osoba prowadząca działalność gospodarczą z preferencyjną 24 miesięczną obniżoną wysokością składek.
• Kod 05 10 00 – wpisuje osoba prowadząca działalność gospodarcza bez preferencyjnej składki.
• Kod 00 01 10 – wpisujemy w przypadku pracownika podlegającego ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnym – tylko jeżeli zatrudniamy pracowników.

2. Twórcy, artyści, wolne zawody .

Zgłoszenia dokonujemy na formularzu ZUS ZFA, który składamy w terenowej jednostce ZUS właściwej ze względu na adres zamieszkania.

Jeżeli istnieje taka potrzeba, możemy złożyć dokumenty informujące o numerach rachunków bankowych oraz adresach prowadzenia działalność: ZUS ZBA i ZUS ZAA.
Ponadto płatnicy Ci mają obowiązek w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń zgłosić w ZUS siebie i osoby zatrudnione do odpowiednich ubezpieczeń, tak samo jak w przypadku jednoosobowych działalności. Formularz ZUS ZFA nie służy do zgłoszenia ubezpieczeń społecznych, ale jedynie do zgłoszenia samego płatnika, jako podmiotu, który będzie opłacał składki. Formularze powinny zawierać te same dane, które zawierają formularze wypełniane w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Twórcy i artyści dokonują zgłoszenia płatnika składek (ZUS ZFA) – w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, ustalającej datę rozpoczęcia wykonywania działalności twórczej lub artystycznej.

Do kiedy należy opłacać składki?

Składki należy opłacać do 10 każdego miesiąca, za miesiąc wstecz, np. składkę za styczeń trzeba opłacić do 10 lutego. Terminy może ulec przedłużeniu do 15 każdego miesiąca w przypadku, gdy zatrudniamy pracowników.
Jeśli już od początku naszej działalności zatrudniamy pracowników, musimy ich zgłosić do ZUS. Zgłoszenia dokonujemy również na druku ZUS ZUA w ciągu 7 dni od zatrudnienia. Cała procedura wygląda tak samo, jak w przypadku zgłoszenia właściciela firmy, jedyną różnicą jest kod ubezpieczenia oraz obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe. W tym przypadku wpisujemy kod 00 01 10.

Obowiązek zgłoszenia firmy do Państwowej Inspekcji Pracy

W 2013 roku, a dokładniej 17 stycznia, uchylono artykuł 209 kodeksu pracy, który stanowił o tym obowiązku. Właściciele firm powstałych po 17.01.2013r. nie mają już obowiązku zgłaszania wpisu do Państwowej Inspekcji Pracy.

Dodaj komentarz

Top